Chromapost 


 

Chromapost Sound 1
Translating chromaposts into single tones or chords.
  Chromapost Sound 2
Translating sequences of chromaposts into series of tones.   

Chromapost Eight Piano Days
An audio-visual piece that translates eight 'Piano Day' chromaposts into music.
   


 
© 2009-2018 Chromapost